Zrealizowano

Get Adobe Flash player

Interpretacje i kwalifikacje

Dr inż. Przemysław Stawiarski jako specjalista w sprawach techniczno-prawnych w budownictwie oraz doświadczenia w tym zakresie, specjalizuje się w interpretacji przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych.

Usługa realizowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw, biur doradztwa podatkowego, urzędów administracji publicznej w zakresie niezbędnym do naliczania właściwych podatków od nieruchomości.

W szczególności dokonuje ustaleń w zakresie przepisu art. 3 Ustawy Prawo Budowlane to jest kwalifikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych oraz w zakresie przepisu art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego to jest ustala części składowe obiektów budowlanych/ budynków / urządzeń technicznych / urządzeń budowlanych poprzez wskazanie co nie może być odłączone od przedmiotowych bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany części odłączanych, dla celów sporządzenia bezstronnych opinii technicznych w tym zakresie.

Dla potrzeb wydania takich opinii dokonywana jest przede wszystkim wizja lokalna oraz analiza przekazanego przez Zleceniodawcę materiału dowodowego w celu sporządzenia niezależnej opinii technicznej celem jej przedłożona przed organami uprawnionymi do naliczania stosownych podatków od nieruchomości lub będąca potwierdzeniem stanowiska organu.

Opnie w tym zakresie oprócz materiału fotograficznego z wizji lokalnej, analizy materiału przekazanego przez Zleceniodawcę obejmują obszerną analizę prawną w tym aktualnego orzecznictwa w analizowanym zakresie.

Realizowana usługa ma w szczególności przedstawić stanowisko przedsiębiorców lub organów, także przed ewentualnym postępowaniem przed Sądami Administracyjnymi.

Dr inż. Przemysław Stawiarski jest autorem opracowań w zakresie kwalifikacji obiektów budowlanych/ budowli/ urządzeń budowlanych/ urządzeń technicznych, które były wykonywane zarówno dla organów podatkowych jak i przedsiębiorstw, gdzie był powoływany także jako biegły. Zakres opiniodawstwa w tym przedmiocie obejmował bezwzględnie przeprowadzenie wizji lokalnej, również pod powierzchnią ziemi, a także analizę przekazanej dokumentacji. Autor posiada obszerną wiedzę w zakresie kwalifikacji obiektów na podstawie dyspozycji Ustawy Prawo Budowlane, innych Ustaw związanych oraz orzecznictwa.

Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje również opracowania techniczne, ekspertyzy techniczne w zakresie weryfikacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Stwierdzenie złego stanu technicznego obiektów umożliwia wystąpienie z wnioskiem o wyłącznie przedmiotowych obiektów z użytkowania, a tym samym zmniejszenie płatności z tytułu należnych podatków od nieruchomości. W tym zakresie także na zlecenie organów podatkowych dr inż. Przemysław Stawiarski weryfikuje stan techniczny nieruchomości i zdatność obiektów do użytkowania.

Proszę sprawdzić telefonicznie kiedy i gdzie realizowane będą najbliższe interpretacje i kwalifikacje obiektów rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego.