Zrealizowano

Get Adobe Flash player

Postępowania Podatkowe

Dr inż. Przemysław Stawiarski przeprowadza analizy postępowań podatkowych w zakresie kwalifikacji czy dane obiekty jak np. obiekty kontenerowe stacji redukcyjno-pomiarowych, punkty pomiarowe, telemetrii, stacje transformatorowe, urządzenia techniczne, przekopy, obudowy kopalń, miejsca parkingowe na obiektach np. galerii handlowych i inne są obiektami budowlanymi, budowlami, urządzeniami technicznymi w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w świetle Ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych oraz określa czy obiekty te stanowią niezbędny i konieczny element do uznania go za calość techniczno-użytkową, czy ich odłączenie czyniłoby obiekty bezużytecznymi i spowodowałoby niemożliwość ich funkcjonowania.

Opracowania dr inż. Przemysława Stawiarskiego były wydawane jako biegłego w myśl przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowe, wskazujących, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.

Usługa realizowana jest przede wszystkim dla organów podatkowych, przedsiębiorstw, osób fizycznych, w zakresie analizy postępowań podatkowych.

Sporządzane opinie realizowane są w szczególności w zakresie:

  • stacji redukcyjno-pomiarowych gazu,
  • punktów pomiarowych gazu,
  • węzłów betoniarskich,
  • parkingów na dachach obiektów (galeriach handlowych),
  • oczyszczalni ścieków, pomopowni, stacji dmuchaw, budynków osadowych, pompowni recyrkulacyjnych,
  • przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane i inne obiekty znajdujące się pod powierzchnią ziemi,
  • urządzeń techniczno-technologicznych,
  • zbiorników, wież, silosów,
  • i inne.


Dla potrzeb wydania takich opinii dokonywana jest zazwyczaj wizja lokalna oraz bezwzględnie analiza przekazanego przez Zleceniodawcę materiału dowodowego. Opinie w tym zakresie oprócz ewentualnego materiału fotograficznego z wizji lokalnej, analizy materiału przekazanego przez Zleceniodawcę obejmują obszerną analizę przepisów i aktualnego orzecznictwa w analizowanym zakresie.

Proszę sprawdzić telefonicznie kiedy i gdzie realizowane będą najbliższe analizy postępowań podatkowych rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego.