Zrealizowano

Get Adobe Flash player

Ekspertyzy techniczne

Dr inż. Przemysław Stawiarski, rzeczoznawca na terenie całej Polski, biegły budowlany, ekspert z zakresu budownictwa opracowuje ekspertyzy techniczne i opinie budowlane w zakresie badania problemów wadliwych prac budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, a w szczególności wadliwych izolacji, dachów, fundamentowania. Dokonuje również odbioru budynków oraz lokali, a także przeprowadza kontrole techniczne obiektów budowlanych.

Usługa dedykowana jest dla osób fizycznych, prawnych, urzędów administracji publicznej.

Realizowane opracowania techniczne obejmują w szczególności analizy:

  • prawidłowości wykonania robót budowlanych,
  • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
  • zabezpieczenia materiału dowodowego (wykonanych robót budowlanych) na potrzeby postępowania sądowego,
  • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
  • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
  • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
  • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych.


Ponadto sporządzane są koreferaty opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa.

Dr inż. Przemysław Stawiarski przeprowadza również okresowe kontrole obiektów (przegląd obiektów budowlanych), zgodnie z dyspozycjami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w tym:

  • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,


a także dokonuje odbiorów technicznych budynków poprzez odbiory budynków mieszkalnych (domów, mieszkań, lokali), obiektów przemysłowych, obiektów kubaturowych i innych, wraz ze wskazaniem ewentualnej wadliwości powyższych z wpisem do protokołu odbioru.

Dla potrzeb przedsiębiorstw, biur doradztwa podatkowego, firm consultingowych zajmujących się kompleksową analizą i optymalizacją kosztów przedsiębiorstw, a także organów podatkowych realizowane są opinie techniczne na okoliczność ujawnienia stanu technicznego obiektów, weryfikacji możliwości ich użytkowania czy wyłączenia z użytkowania, a w związku z wnioskami z opinii możliwość zmiany należnych płatności z tytułu podatków od nieruchomości.

Proszę sprawdzić telefonicznie kiedy i gdzie realizowane będą najbliższe ekspertyzy techniczne i opinie budowlane, przeglądy okresowe obiektów i inne usługi rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego.