Zrealizowano

Get Adobe Flash player

Stawiarski Management

Dr inż. Przemysław Stawiarski - profesjonalny, niezależny rzeczoznawca, biegły budowlany z wieloletnim doświadczeniem i setkami klientów, wśród których znajdują się kancelarie prawne, firmy doradztwa podatkowego, urzędy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, a także organy procesowe.

Stawiarski Management, dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA zajmuje się opracowywaniem profesjonalnych opracowań, ekspertyz technicznych i opinii sądowych z zakresu budownictwa.

Wysoka jakość i niezależność oraz bezstronność są głównym atutem przedsiębiorstwa. Teren działalności rzeczoznawstwa obejmuje obszar całej Polski.

Przemysław Stawiarski jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, rzeczoznawcą z zakresu budownictwa, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny, wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył w czerwcu 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym.

W 2000 roku ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 2004 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji "Multiplikatywny model twardnienia tworzyw cementowych" na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2008 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois przedstawiając i broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę pod tytułem „Systemowe zarządzanie procesami biznesowymi jako element zmiany organizacyjnej”.

W 2010 z wynikiem bardzo dobrym po wygłoszeniu mowy końcowej i egzaminie końcowym ukończył podyplomowe studia z Retoryki Stosowanej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W 2011 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Przedsiębiorstwie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach po obronie pracy dyplomowej pod tytułem „Odpowiedzialność karna w budownictwiew zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranych przykładach”.

W 2015 z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia z Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest wpisany na listę rzeczoznawców IH o specjalności budownictwo i materiały budowlane.

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, rzeczoznawca do spraw budownictwa i materiałów budowlanych na teren całej Polski.

Jest opiniodawcą i autorem kilkuset opinii i ekspertyz technicznych oraz sądowych, analiz technicznych, interpretacji techniczno-prawnych Ustawy Prawo Budowlane, zwłaszcza w zakresie art. 3 w sprawie kwalifikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych realizowanych dla potrzeb podatkowych.

Wykonawca setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych.

Sporządza orzeczenia techniczne z zakresu budownictwa, prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, ekspertyz technicznych przyczyn katastrof budowlanych.

W opiniach technicznych przedsądowych i sądowych w szczególności specjalizuje się w zakresie badania wadliwych prac budowlanych, wykończeniowych, izolacji, dachów, fundamentowania, oceny zgodności wykonania prac ze sztuką budowlaną oraz umową, weryfikując w szczególności zasadność roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

W sprawach karnych dla potrzeb postępowań przygotowawczych jak i opinii sądowych bada odpowiedzialność karną z zakresu budownictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

W sprawach administracyjnych zajmuje się analizą postępowań administracyjnych Nadzoru Budowlanego pod kątem poprawności ich wszczęcia i zgodności ich prowadzenia z prawem oraz orzecznictwem.

Autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie jak również zarządzanie procesami budowlanymi.